Veelgestelde vragen Junoblok

Heeft u een vraag over de klushuizen in het Junoblok? Staat uw vraag er niet bij?
Dan kunt u contact opnemen met de Kavelwinkel.

Parkeren

 • Krijg ik een vaste parkeerplek op het dak van Bincktwins of alleen het recht om daar te parkeren?

  U krijgt een vaste parkeerplek. De plekken worden wel in volgorde uitgegeven. U heeft geen keuze waar precies op het dak. De verdeling start vlak bij de brug, dus wie eerst koopt, staat het dichtste bij de brug.

 • Is de parkeerplek en de loopbrug naar het parkeerdek overdekt?

  De parkeerplek bevindt zich op het dak van het naastgelegen gebouw en is niet overdekt. Ook de loopbrug is niet overdekt.

 • Hoeveel bedraagt de VvE (Vereniging van Eigenaren)bijdrage van een parkeerplek?

  De VvE bijdrage van de parkeerplek bedraagt op dit moment € 7 per maand per parkeerplek.

 • Zit in de kavelprijs ook de koopsom van de parkeerplek?

  Nee, de kavelprijs (zoals genoemd in het kluspaspoort) is exclusief de koopsom van de parkeerplaats.

 • Hoeveel openbare parkeerplekken komen op het straatniveau naast het gebouw?

  Naast de bestaande openbare plekken komen er 6 extra plekken bij in de openbare ruimte tussen het Junoblok en het pand de Bincktwins.

 • Hoeveel meer parkeerplaatsen moet je afnemen?

  Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de kluskavel(s) die u koopt. Kijk voor meer informatie in het kluspaspoort.

Keuzemogelijkheden

 • Is het mogelijk om een tweede woning te maken als dakopbouw?

  Ondersplitsen van de kavels is mogelijk. U moet wel voldoen aan het bouwbesluit en de brandveiligheid. Wij raden u aan om contact op te nemen met een adviseur op het gebied van bandveiligheid.

 • Hoeveel gewicht kan een balkon hebben?

  Het balkon dat volgens de constructietekeningen in de bouwwijzer moet worden uitgevoerd, is berekend op reguliere nieuwbouwnormen.

 • Moet ik de bestaande kozijnen vervangen?

  Het is niet verplicht de bestaande kozijnen te vervangen.

Optie, start verkoop

 • Is het mogelijkheid om volmacht te geven aan iemand?

  Ja, het is mogelijk om volmacht te geven aan een persoon. Maar een gemachtigde mag maximaal voor 1 persoon in de rij staan. Iemand die voor zichzelf een optie neemt, mag niet ook gemachtigd zijn om namens iemand anders een optie te nemen. Een persoon of gemachtigde mag wel meerdere kavels kopen op dezelfde naam. Het volmachtformulier wordt voor 1 maart 2014 online gezet.

Gemeenschappelijke voorzieningen

 • Hoe hoog is de bijdrage VvE?

  De gemeente stelt voor de eerste 2 jaar een onafhankelijk beheerder aan. Dit bureau zal een onderhoudsrapport opstellen en kan op basis daarvan een voorstel doen voor de maandelijkse VvE-bijdrage. De VvE beslist uiteindelijk over de VvE-bijdrage en over de wijze waarop het beheer zal plaatsvinden na de eerste 2 jaar.

 • Is er een onderhoudsrapport van het complex?

  Er wordt een onderhoudsrapport gemaakt door een onafhankelijk bureau.

 • Is er een fietsenberging?

  Er is een gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond aan de kant van Bincktwins.

Klusrijp

 • Wanneer start de gemeente met het klusrijp maken van het Junoblok?

  De gemeente start met klusrijp maken in september 2014 op voorwaarde dat er 50% in optie is genomen. Indien dit nog niet het geval is kan de gemeente de start bouwwerkzaamheden nog een keer 3 maanden uitstellen.

 • Hoe wordt een kluskavel opgeleverd? Wat is verwijderd of aangebracht door de verkoper?

  Een kluskavel wordt leeg opgeleverd. De huidige staat van de eerste verdieping aan de kant van de Junohaven is representatief voor wat u kan verwachten. U ontvangt bij het sluiten van de reserveringsovereenkomst een bijlage 'klusrijpe oplevering'.

 • Welke werkzaamheden voert de gemeente in het kader van het klusrijp maken uit?

  Deze informatie vindt u in de locatiebrochure en in het Inspiratieboek.

 • Wat houden deze werkzaamheden precies in?

  Onder andere dak, trappenhuizen, liften, galerijen, gangen, hallen, gevels, voorbereiding bellentableau en voorbereiding brievenbus.

 • Is er sprake van stadsverwarming?

  Er wordt geen stadsverwarming aangelegd. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst de mogelijkheid komt om aan te sluiten op stadsverwarming.

 • Komt er een gasaansluiting?

  Er komt geen gasaansluiting in de woningen. Dit wil zeggen elektrisch koken.

 • Moet ik een CV-ketel aanschaffen?

  De gemeente gaat een collectief verwarmingssysteem aanleggen, waardoor er geen noodzaak meer is om een individuele CV-ketel aan te leggen. Dit is goedkoper, energiezuiniger en duurzamer en houdt de mogelijkheid open om op termijn aan te sluiten op stadsverwarming. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de koperscoach.

 • Wordt de gevel schoongemaakt?

  De gevel wordt schoongemaakt, maar de gemeente kan geen garanties geven over de uiteindelijke kleur die het gebouw na deze schoonmaakbeurt heeft.

Functie

 • Mag ik een bedrijfsruimte maken?

  Een bedrijfsruimte in categorie A en B mag. Dit staat op het kluspaspoort aangegeven.

Omgeving

 • Wie is eigenaar van het naastgelegen pand Junostraat 30/Jupiterkade 1 en welke bestemming heeft het?

  De gemeente is eigenaar en verhuurt dit aan derden. Het pand heeft de bestemming Bedrijfsruimte.

 • Welke plannen zijn er over dit pand bekend? Wat gaat er gebouwd worden?

  Er zijn op dit moment geen plannen voor dit pand.

 • Wat is de bestemming van het terrein bij de entree aan het water?

  Het hele gebied rondom het Junopand wordt openbare ruimte.

 • Hoe wordt de openbare ruimte rondom het Junoblok ingericht?

  De openbare ruimte wordt ingericht volgens de principes van het schetsontwerp in de locatiebrochure. Het beoogde kwaliteitsniveau is Residentiekwaliteit. Kijk voor meer informatie over Residentiekwaliteit in de Kadernota Openbare Ruimte op de website van de gemeente Den Haag.

 • Wordt het terrein bij de entree aan het water afgesloten, zodat alleen bestemmingsverkeer van het Junoblok daar gebruik van kan maken?

  Het gebied bij de entree aan het water wordt openbaar en ingericht als plein, er is dus geen mogelijkheid om daar te rijden met de auto of te parkeren, ook niet voor bestemmingsverkeer.

 • Wanneer wordt de openbare ruimte opnieuw aangelegd?

  De openbare ruimte wordt opnieuw aangelegd een jaar nadat de eerst mogelijke overdracht plaatsvindt. Dit is juli 2016. Dit om schade tijdens de kluswerkzaamheden aan de openbare ruimte te vermijden.

Erfpacht

 • Is het mogelijk om een Junoblok kluskavel in eigendom te verwerven?

  Neen, volgens het uitgiftebeleid van de gemeente Den Haag is op Binckhorst enkel eeuwigdurende erfpacht mogelijk.

 • Heb ik de keuze jaarlijks canon te betalen of de canon af te kopen?

  Ja, de koper heeft de keuze of hij de canon eeuwigdurend afkoopt of de verplichting voldoet middels jaarlijkse canonbetalingen.

 • Als ik voor canonbetaling kies, hoe zit het dan met de overdrachtsbelasting?

  De koper betaalt overdrachtsbelasting op de dag van overdracht. Indien u kiest voor canonbetaling stelt de fiscus het bedrag waarover overdrachtsbelasting moet worden betaald vast op basis van een fictief bedrag, namelijk 17 keer de jaarlijkse canon.

 • Hoe hoog is de jaarlijkse canon?

  De jaarlijkse canon berekent u door de uitgifteprijs te vermenigvuldigen met het actuele canonpercentage (3,1% in 2014). Deze wordt betaald in halfjaarlijkse termijnen. Daarnaast moet u ook beheerskosten betalen. Voor meer informatie over de berekening, neem contact op met de Kavelwinkel.

 • Hoeveel kost het om de canon af te kopen?

  De afkoopsom is gelijk aan de uitgifteprijs.

 • Zijn canonbetalingen aftrekbaar?

  Jaarlijkse canons zijn eeuwigdurend aftrekbaar in het huidige Belastingstelsel. Bij afkoop van de canon kunt u de rentelasten van afkoop maximaal gedurende dertig jaar aftrekken.

Zie ook