Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen

Per 1 februari 2017 is de gemeente Den Haag overgegaan op een registratiesysteem voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwgroepen. Hier leest u informatie over dit registratiesysteem, de voorwaarden en de selectieprocedure.
In 2016 heeft de gemeente Den Haag besloten om naast particulieren mogelijkheden voor individuele zelfbouw ook kavels beschikbaar te stellen voor bouwgroepen die van collectieve particulier opdrachtgeverschap (CPO) de kavel kunnen ontwikkelen. Onder CPO wordt verstaan een groep burgers die samen woningen ontwikkelen, waarbij de groep een vereniging opricht, met rechtsbevoegdheid en de leden van de vereniging de volledige zeggenschap heeft over de realisatie van nieuwbouw. De vereniging draagt de volledige verantwoordelijkheid en risico. De bouwgroep doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer.

Vormen CPO

CPO is een ruim begrip die meerdere vormen kent. Den Haag maakt onderscheid tussen twee vormen:

 1. Als eerste wordt erkend de groepen die ontstaan zijn vanuit een gezamenlijke sterke wens om een woonvorm te creëren waarin hun gemeenschappelijke wensen tot realisatie kunnen komen. Locatie is vaak secundair aan de wens om samen woningen te bouwen. Deze variant wordt CPO particulier genoemd.
 2. De tweede vorm betreft door aanbod (het beschikbaar stellen van een locatie) ontstane (bouwgroep)initiatieven door professionele partijen. Vaak is een locatie de bindende factor en niet zo zeer gemeenschappelijk gedeelde doelen of ideologieën. Deze variant wordt CPO-professional genoemd.
  Den Haag geeft voor sommige van haar bouwkavels voorrang aan de eerste vorm van CPO: de groep met een vooraf gedefinieerde woonwens of gezamenlijk gedeelde ideologie. Om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure voor deze kavels, dient u zich voorafgaand aan de bekendmaking van de inschrijving met uw bouwgroep de registreren. Uitsluitend CPO-bouwgroepen die zich hebben geregistreerd kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor een kavel.

Eisen bouwgroep voor registratie

Groepen kunnen zich aanmelden voor registratie als zij uit minimaal 4 bouwgroepleden (huishoudens) bestaan die gezamenlijk zelfbouwwoningen willen ontwikkelen en daar zelf gaan wonen. Uitsluitend CPO-bouwgroepen bestaande uit natuurlijke personen kunnen zich aanmelden voor registratie. Let op: ten tijde van de selectieprocedure voor een kavel moeten alle geregistreerde personen nog altijd deel uitmaken van de groep.

Werkwijze

1. Registratie

CPO Bouwgroepen melden zich aan door het invullen en opsturen van het digitale registratieformulier. De link naar dit registratieformulier staat onderaan deze pagina. Om voor registratie in aanmerking te komen dient de CPO-bouwgroep uit tenminste 4 bouwgroepleden (huishoudens) te bestaan.

2. Intakegesprek

Na registratie volgt een intakegesprek tussen de gemeente (het team van de Kavelwinkel) en zoveel mogelijk leden van de CPO-bouwgroep. Het gesprek wordt gevoerd op basis van het registratieformulier. Het registratieformulier wordt met eventuele aanpassingen en aanvullingen gearchiveerd. De CPO-bouwgroep ontvangt hiervan een kopie.

3. Bevestiging

Bij akkoord van de gemeente wordt de CPO bouwgroep toegevoegd aan het CPO-bestand. De datum van registratie in het bestand wordt bepaald door de datum van indiening van het registratieformulier. Na het intakegesprek met de Kavelwinkel wordt deze datum definitief.
De CPO bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Mutaties kunnen worden doorgegeven door een mail te sturen naar: kavelwinkel@denhaag.nl. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of het aantal bouwgroepleden.

4. Selectie voor CPO-kavel

Bouwgroepen die geregistreerd staan, worden uitgenodigd zich in te schrijven op kavels bedoeld voor deze groepen. Elke kavel kent een formele startdatum, de datum waarop de inschrijving begint. Dit wordt bekend gemaakt op de website www.ikbouwindenhaag.nl en via de nieuwsbrief. Alle bouwgroepen die voor de startdatum zijn geregistreerd worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectie.

Voorwaarden inschrijving

 • Inschrijven op een zelfbouwkavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning.
 • Professionals/bedrijven kunnen geen onderdeel zijn van de CPO-bouwgroep. Natuurlijke personen met een beroep in de bouwsector kunnen zich bij maximaal 1 CPO-bouwgroep aansluiten: als groepslid, voor eigen bewoning.
 • Een bouwgroeplid staat gelijk aan een huishouden. Een huishouden kan geen lid zijn van meerdere bouwgroepen. Indien geconstateerd wordt dat een huishouden zich heeft aangesloten bij meerdere bouwgroepen, leidt dit tot ongeldigheid van beide registraties.
  Een bouwgroeplid moet ten tijde van de registratie de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Dit geldt ook voor bouwgroepleden die zich later bij de bouwgroep voegen en door middel van het doorgeven van mutaties aan de bouwgroep worden toegevoegd.
 • De bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of aantal bouwgroepleden. Voor het doorgeven van mutaties kunt u een email sturen aan kavelwinkel@denhaag.nl. Het niet doorgeven van mutaties kan van invloed zijn bij de selectie.
 • Een bouwgroep bestaat ten tijde van de registratie voor het CPO-bestand uit minimaal 4 bouwgroepleden.

Registreren

Wilt u zich als bouwgroep registreren? Dan kan dat via onderstaand digitaal registratieformulier.

Registratieformulier bouwgroep Den Haag

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het toewijzingsbeleid? Kijk dan op de internetpagina 'Toewijzingsbeleid CPO-locaties'.

Op de Facebookpagina ‘Bouwgroepen in Den Haag’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden van samen bouwen. De Kavelwinkel deelt hier haar kennis en de nieuwste kavels of kluslocaties voor bouwgroepen. Ook kunt u er andere zelfbouwers ontmoeten, bouwgroepen vormen en ideeën uitwisselen.

De website zelfbouwinnederland.nl is een platform waar zelfbouwers en groepen elkaar kunnen ontmoeten. Zoekt u een bouwgroeplocatie, een bouwgroep of wilt u zich presenteren of een oproep plaatsen voor nieuwe leden? Kijk dan op deze site.

Op www.ikbouwindenhaag.nl vindt u alle informatie over de uitgifte van kavels en verkoop van kluswoningen aan particulieren in Den Haag.