Toewijzingsbeleid CPO-locaties

Per 1 februari 2017 is de gemeente Den Haag overgegaan op een registratiesysteem voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwgroepen. Hier leest u informatie over het toewijzingsbeleid.

Voorwaarden inschrijving

 • Inschrijven op een zelfbouwkavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning.
 • Professionals/bedrijven kunnen geen onderdeel zijn van de CPO-bouwgroep. Natuurlijke personen met een beroep in de bouwsector kunnen zich bij maximaal 1 CPO-bouwgroep aansluiten: als groepslid, voor eigen bewoning.
 • Een bouwgroeplid staat gelijk aan een huishouden. Een huishouden kan geen lid zijn van meerdere bouwgroepen. Indien geconstateerd wordt dat een huishouden zich heeft aangesloten bij meerdere bouwgroepen, leidt dit tot ongeldigheid van beide registraties.
 • Een bouwgroeplid moet ten tijde van de registratie de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Dit geldt ook voor bouwgroepleden die zich later bij de bouwgroep voegen en door middel van het doorgeven van mutaties aan de bouwgroep worden toegevoegd.
 • De bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of aantal bouwgroepleden. Voor het doorgeven van mutaties kunt u een e-mail sturen aan kavelwinkel@denhaag.nl. Het niet doorgeven van mutaties kan van invloed zijn bij de selectie.
 • Een bouwgroep bestaat ten tijde van de registratie voor het CPO-bestand uit minimaal 4 bouwgroepleden.

Hoe wijst de gemeente een locatie toe?

De gemeente hanteert een getrapte selectieprocedure voor de toewijzing van kavels. In principe genieten voor de inschrijvings-startdatum geregistreerde bouwgroepen altijd voorrang. Bij meerdere goedgekeurde inschrijvingen wordt er geloot.

Is er geen interesse vanuit de geregistreerde bouwgroepen, dan wordt de inschrijving geopend voor nieuwe (eventueel door professionele partijen geïnitieerde) groepen. Het kan echter voorkomen dat door onder andere omvang of complexiteit de kavel op voorhand niet matcht met bestaande groepen maar dat een vorm van CPO nog wel als wenselijk wordt gezien.

Bij het openstellen van de inschrijving wordt direct bekend gemaakt dat geregistreerde groepen en nieuwe (eventueel door professionele partijen geïnitieerde) groepen zich kunnen inschrijven.

Onderhands professionals uitnodigen tot inschrijving

Een enkele keer kan de omvang en complexiteit van een locatie dusdanig zijn dat slechts enkele partijen de ontwikkeling kunnen begeleiden én de CPO-gedachte kunnen borgen. In een dergelijk geval zal de gemeente partijen verzoeken zich in te schrijven, waarbij uitgangspunt is dat zij voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.
Selectie kan op verschillende manieren plaatsvinden bijvoorbeeld via loting, bieding, selectie op kwaliteit etc.

Start inschrijving

De gemeente maakt via www.ikbouwindenhaag.nl, de Facebookpagina ‘Bouwgroepen in Den Haag’ en de digitale nieuwsbrief Ik bouw in Den Haag bekend wanneer de verkoop start en welke (soort) partijen uitgenodigd worden voor inschrijving.
Tegelijkertijd worden de bij de kavel passende inschrijfvoorwaarden bekendgemaakt en de uiterste datum van indiening.

Algemene inschrijfvoorwaarden

Naast kavel specifieke criteria - bijvoorbeeld de omvang van de kavel, bepaalt de maximale aantal te realiseren woningen en daarmee de gewenste grootte van de groep, - hanteert de gemeente een aantal algemene voorwaarden waaraan elke inschrijving (niet te verwarren met een registratie) moet voldoen om in aanmerking te komen voor de loting. Bij meerdere geïnteresseerde groepen wordt vooralsnog via loting bij de notaris bepaald wie een optie mag nemen.

Om deel te kunnen nemen aan de loting dient:

 • de vereniging te zijn opgericht;
 • zeggenschap te zijn toegekend aan de leden, waarbij de leden tijdens de algemene vergadering alle besluiten nemen aangaande de realisatie van de nieuwbouw met meerderheid van stemmen;
 • een akkoordverklaring door de leden met de lotingsvoorwaarden;
 • de verplichting te worden aangegaan om de nieuwbouw voor zelfbewoning te willen ontwikkelen;
 • minimum aantal leden te zijn verzameld ten tijde van inschrijving: de bouwgroep moet uit minimaal 70% van de benodigde deelnemers bestaan.

Hoe toetst de gemeente?

Bij inschrijving toetst de gemeente of:

 • de vereniging notarieel is opgericht;
 • aan alle leden evenveel invloed is toegekend tijdens de algemene vergadering;
 • de deelnemende leden allemaal natuurlijke personen zijn met een woonwens op de beoogde locatie;
 • de opgestelde statuten voldoen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.

Bij twijfel kan de gemeente nader onderzoek doen door middel van een (telefonische) interview. Wordt de oprechtheid van de inschrijving niet aannemelijk gemaakt, houdt de gemeente zich het recht voor de inschrijving te niet goed te keuren.

Deelname aan loting

Indien voldaan is aan de inschrijfvoorwaarden kan deelgenomen worden aan de loting. Uitgangspunt bij de loting is dat een ieder, ook de initiatiefnemer, evenveel kans heeft om te worden ingeloot. Loting vindt plaats via de projectnotaris. De ingelote bouwgroep kan vervolgens een optie nemen op de kavel.

Elk bouwgroeplid betaalt € 300 optievergoeding voor zijn of haar deelname plus gezamenlijk het eventuele restant (indien 30% van de bouwgroepleden er nog niet is).

Hoe verder: Grondreserveringsovereenkomst (GRO) en Gronduitgifte-overeenkomst (GUO)

De optie is 6 maanden geldig. Binnen 6 maanden na optieneming moet met de verenging een GRO zijn gesloten. Om de GRO te mogen afsluiten moet de vereniging uit minimaal 70% van de deelnemers bestaan, en ten minste 50% van de oorspronkelijke (bij inschrijving aangemelde) personen moet nog deelnemer zijn. Als de bouwgroep hier niet aan voldoet, vervalt het recht op een grondreservering.

Ook moet de vereniging ten tijde van het aangaan van de GRO een professionele procesbegeleider hebben aangetrokken. Bij het aangaan van de GRO dient de vereniging 10% van de grondprijs als zekerheidsstelling aan te betalen.

De grondreservering is 18 maanden geldig. Binnen deze termijn dient de omgevingsvergunning te zijn verstrekt en de gronduitgifte-overeenkomst met de vereniging te zijn gesloten, en overdracht bij de notaris te hebben plaatsgevonden.
In Den Haag kan gekozen worden voor uitgifte in erfpacht. Bij uitgifte in erfpacht kan voor canonbetaling gekozen worden. Bij canonbetaling betaalt de vereniging bij de grondoverdracht enkel de BTW over de grond en de bijkomende kosten.

Grond is uitgegeven: 2 jaar bouwplicht

Vanaf de datum van overdracht van de grond, geldt een bouwplicht van maximaal 2 jaar. Binnen 2 jaar dienen de woningen gereed en bewoond te zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen? Kijk dan op Registratiesysteem CPO-bouwgroepen.