Bouwwoordenboek

In het bouwwoordenboek helpen wij je graag met de betekenis van (technische) woorden die je tegenkomt bij de bouw van je eigen woning.

Akte van levering
Hierin wordt de levering van grond en eventueel de gebouwde woning(en) door de notaris vastgelegd.

Appartementsrechten
Bij gestapelde bouw wordt een complex bij de notaris via een splitsingsakte gesplitst in appartementsrechten. De bezitter van het appartementsrecht is na het passeren van de splitsingsakte automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.

Bestemmingsplan
Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie vastlegt.

Bouwbesluit
Regeling van het Rijk: geeft minimum technische bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Deze worden getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwrente
Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente.

Bouwrijpe grond
Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

Bouwverordening
Gemeentelijke verordening die onder andere de stedenbouwkundige eisen, de procedure voor de bouwvergunning en de regels voor het gebruik van het bouwwerk weergeeft.

Bouwvolume
Het bruto-bouwvolume is het volume dat wordt gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld.

Brutovloeroppervlakte (BVO)
Oppervlakte inclusief gevels, constructieonderdelen, binnenwanden trapgaten, schoorstenen etcetera.

Canon
De vergoeding die je betaalt voor grond die uitgegeven is in erfpacht en die niet eeuwigdurend is afgekocht.

Depotrentevergoeding
Voor het bedrag in het bouwdepot wordt een rentevergoeding gegeven aan de hypotheeknemer.

Energie Prestatie Norm (EPN)
In het Bouwbesluit opgenomen norm over energieverbruik.

Erfdienstbaarheid
Bij erfdienstbaarheid hebben de eigenaars van twee verschillende erven een afspraak gemaakt die voor het ene erf een voordeel en voor het andere erf een nadeel oplevert.

Erfpacht
Erfpacht is het recht om grond van de gemeente Den Haag te gebruiken. De gemeente vraagt daarvoor een vergoeding (canon) en de erfpachter is gebonden aan voorwaarden. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar.

GBO
Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de verblijfsruimte.

Gronduitgifteovereenkomst (GUO)
De overeenkomst waarin de overdracht (uitgifte) van de grond in erfpacht wordt geregeld.

Hypotheek
Een onroerende zaak (huis en grond) dient als onderpand voor een financiële lening. Daarmee krijgt de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.

Hypotheekgever
Degene die zijn onroerende zaak als onderpand aanbiedt en hiervoor een lening ontvangt van een geldverstrekker.

Hypotheeknemer
Degene die een lening verstrekt (financiële instelling) en hiervoor als onderpand een onroerende zaak accepteert.

Hypotheekaktekosten
Kosten van het Kadaster voor de registratie van de hypotheekakte in het hypotheekregister.

Hypotheekrente
De rente over de hypothecaire lening.

Juridisch eigendom
Zodra de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster, is het juridisch eigendom overgedragen.

Kadaster
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. Huizen en appartementen behoren tot 'registergoederen'. Zie ook www.kadaster.nl.

Koop-/aanneemovereenkomst
De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan waarbij de koper zich verplicht tot het betalen van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond. De termijnen van eigendomsoverdracht worden hierin vastgelegd, de eigendomsoverdracht zelf geschiedt in een akte van levering. Het voordeel van deze constructie in een collectief project is dat de stichting of vereniging geen partij is in de verkoop van de woning, waardoor deze ook geen claims kan krijgen van haar eigen leden/betrokkenen. Bij de bouw van een woning waarbij de koper zelf de grond koopt, is deze constructie niet logisch, de grond wordt dan niet bij de overeenkomst betrokken.

Leges
De kosten die aan de gemeente betaald dienen te worden voor het aanvragen van vergunningen en andere administratieve handelingen.

Mandeligheid
Er is sprake van mandeligheid wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van 2 of meer eigenaars van verschillende erven en dient tot gemeenschappelijk nut van die erven.

Nationale hypotheek garantie (NHG)
Borg- of garantstelling die wordt afgegeven voor een hypotheek; er wordt borg gestaan voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Hierdoor wordt het risico voor de hypotheeknemer verlaagd. Zie www.nhg.nl

NEN
Normering door het Nederlands Normalisatie Instituut. Veel voorschriften uit het Bouwbesluit zijn NEN-genormeerd.

Omgevingsvergunning
Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen en Energie-Prestatie-Normberekening aan het bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand.

Oplevering
Feitelijke levering van de woning aan de opdrachtgever. De tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport (in de praktijk zijn dit er gemiddeld twintig per woning). Wordt de woning geaccepteerd, dan tekenen de koper en de verkoper het proces verbaal van oplevering. Bij de ‘tweede’ oplevering wordt gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn. Dan wordt nogmaals het proces verbaal van oplevering getekend.

Splitsingsakte
Een splitsingsakte is een document dat is opgesteld door een notaris. Daarmee wordt een gebouw gesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte – ook wel akte van splitsing genoemd – staat welke appartementsrechten dat zijn en waar zich die bevinden. Daarnaast wordt in de splitsingsakte altijd een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht en wordt het reglement van de VvE vastgesteld.

Stichtingskosten
Onder de stichtingskosten worden de kosten voor de aanschaf van de grond en de bouw van het appartementencomplex verstaan.

Transportakte
Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische eigendom van de woning van de verkoper aan de koper.

VVE – Vereniging van Eigenaren
Een VvE is het overkoepelende orgaan waarvan alle eigenaren automatisch (van rechtswege) lid worden zodra ze een appartementsrecht in het gebouw kopen. Wanneer ze hun appartement verkopen, stopt het lidmaatschap automatisch. De VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw, en zorgt ervoor dat er voor groot onderhoud wordt gespaard. Ook zorgt de VvE voor de verzekeringen van het gebouw.