Wat kost de aankoop van een kavel?

Welke kosten moet ik maken voor het aankopen van een bouwkavel? Hieronder volgt een uitleg. Dit is exclusief de kosten voor het bouwen van een huis.

Wij gaan bij onze rekenvoorbeelden uit van:

  • Een kavel van € 100.000
  • Een canonpercentage van 0,9 (peildatum 2021)
  1. U neemt een optie in de Kavelwinkel. Dit kost € 300. Wanneer u na het nemen van de optie het proces niet voortzet, bent u deze € 300 kwijt. Wanneer u wel doorgaat, krijgt u deze € 300 na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst weer teruggestort.
  2. U tekent de grondreserveringsovereenkomst met de gemeente. Dit is uiterlijk 12 weken na het nemen van de optie. U dient nu binnen 30 dagen na ondertekening een bedrag van 10% van de kavelprijs (dit is inclusief 21% BTW en de 10% aanbetaling is over het gehele bedrag inclusief BTW) over te maken naar het rekeningnummer van de notaris. Dit rekeningnummer staat vermeld in de grondreserveringsovereenkomst. U krijgt hier geen factuur van. Het is ook mogelijk een bankgarantie af te geven voor dit bedrag. Meer informatie over de bankgarantie vindt u in de grondreserveringsovereenkomst. Voor een kavel met een prijs van € 100.000 inclusief BTW bedraagt de aanbetaling derhalve € 10.000 (= 10%).
  3. Maximaal 7 maanden na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst dient u de aanvraag omgevingsovereenkomst in. Hiervoor moet u legeskosten betalen. Deze bedragen 1% voor een bouwsom tot en met € 250.000 excl. BTW en een legespercentage van 2.55% voor een bouwsom boven € 250.000 excl. BTW van uw woning. Hiervoor ontvangt de aanvrager van de vergunning binnen twee weken na indiening van de aanvraag een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen voldaan te worden. Als u een huis van € 200.000 gaat bouwen betaalt u derhalve € 2.000 aan legeskosten. Als u een huis van € 300.000 gaat bouwen betaalt u derhalve € 9.570 aan legeskosten.
  4. Maximaal 1 jaar na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst gaat u naar de notaris voor het transport. 6 weken voor u naar de notaris gaat moet u kiezen of u de erfpacht eeuwigdurend afkoopt of dat u kiest voor canonbetalingen. Uw keuze heeft invloed op de bedragen die u moet voldoen bij de notaris.U kiest voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht. U hebt al 10% aanbetaald bij stap 2. U dient nu de overige 90% te voldoen. U hebt dan de kavelprijs inclusief BTW betaald. Voor een kavel van € 100.000 waar u al 10% (= € 10.000) hebt aanbetaald, resteert € 100.000 minus € 10.000 en dat is € 90.000. Tevens dient u de beheerkosten af te kopen. Dit is een éénmalig bedrag van € 232 (prijspeil 2021). Totaal te voldoen bij de noatis € 90.000 + € 232 = € 90.232. Let op: dit is exclusief notariskosten en en hypotheekkosten. U kiest voor het betalen van canon. U dient bij de notaris de BTW van de kavel te voldoen. De kavelprijs zoals genoemd in de folder is inclusief 21% BTW. Om de prijs exclusief BTW te berekenen, deelt u de kavelprijs door 1,21. Het meerdere is de BTW. Ook dient u jaarlijks de beheerkosten te betalen. Deze bedragen € 27,50 (prijspeil 2021). De eerste betaling hiervan vindt bij de notaris plaats. Voorbeeld: bij een kavelprijs van € 100.000 (inclusief BTW), bedraagt de kavelprijs exclusief BTW € 100.000 : 1.21 = € 82.644,63. De BTW is dus € 100.000 minus € 82.644,63 = € 17.355,37. Dit bedrag wordt verrekend met de aanbetaling van 10%. In dit voorbeeld bedroeg de aanbetaling € 10.000. U dient derhalve nog € 17.355,37 minus € 10.000 = € 7.355,37 bij te betalen. Over het restant € 82.644,63 betaalt u canon. De hoogte van de canonbetaling hangt af van het canonpercentage van het jaar waarin het transport bij de notaris plaatsvindt. Totaal te voldoen bij de notaris: € 7.355,37 + € 27,50 = € 7.382,87. Let op: dit is exclusief notariskosten en hypotheekkosten.

Ieder jaar in december wordt het canonpercentage voor het jaar daarna vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor 2021 is dit percentage vastgesteld op 0,9. U betaalt het canonpercentage over het kavelbedrag exclusief BTW. Zou u in 2021 bij de notaris zijn voor het transport en de kavelprijs bedraagt € 82.644,63 exclusief BTW (ons voorbeeld) dan betaalt u € 82.644,63 x 0,9% = € 743,80 per jaar aan canon. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor 2 keer per jaar een factuur van het gemeentelijk erfpachtbedrag. Het canonpercentage staat voor u 5 jaar vast. Niet korter en niet langer. Na 5 jaar wordt bezien wat het canonpercentage van dat betreffende jaar is (in dit voorbeeld 2026). Dat percentage geldt dan wederom 5 jaar voor u.

U kunt tussentijds een aanvraag indienen bij de gemeente om de erfpacht alsnog eeuwigdurend af te kopen. Wanneer de gemeente uw verzoek inwilligt, betaalt u in één keer het restantbedrag (in dit geval € 82.644,63). De gedane canonbetalingen gelden niet als aflossing op dit bedrag. Let wel op! Wanneer u de canonverplichting binnen de 5 jaar van vastgestelde periode afkoopt, dient u rekening te houden met mogelijke canonderving. Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/erfpacht.

Overige kosten

Houd er rekening mee dat u ook tijdens het eerste jaar kosten maakt voor leges en overige kosten (aannemer, bouwbedrijf, architect en bijvoorbeeld de financieel adviseur). Deze kosten zijn niet opgenomen in dit rekenvoorbeeld.

Let op!

Uitgegaan is van een BTW percentage van 21. Er staat vermeld dat de canonbetalingen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit is het geval in 2021. Deze regels of percentage kunnen veranderen. De gemeente heeft hier geen invloed op.

Het legespercentage en het canonpercentage wijzigen jaarlijks. Dit zijn de percentages van 2021. Verandering van percentages wijzigt de berekeningswijze niet maar de uitkomsten zullen verschillen.

In sommige delen van de stad is het ook mogelijk de grond in eigendom af te nemen. Indien u op een later moment alsnog besluit tot koop over te gaan, dient u eerst als dat nog niet is gedaan, de canonverplichting af te kopen.